Autocross


Kategorie:

Bezrámová auta do obsahu 1.4 l

Rámová auta s obsahem nad 1.4 l (zvenčí automobilu)

PRAVIDLA A TECHNICKÉ PŘEDPISY
pro závodní auta bez rámů i s rámy

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Každý jezdec i jeho doprovod se závodů účastní na vlastní odpovědnost a riziko. Bere na sebe odpovědnost za škody způsobené mimo trať divákům, pořadatelům, členům doprovodu a jezdcům. Tuto odpovědnost si může pojistit jednorázovou, nebo celoroční pojistkou u libovolné pojišťovny.

2. Pořadatel nemá povinnost zajišťovat pojištění jezdců, mechaniků a doprovodů.

3. Za chování svého doprovodu a mechaniků je vždy plně odpovědný jezdec. Dojde- li ke slovnímu, nebo fyzickému napadení jiného jezdce, doprovodu, nebo pořadatele jezdcem, nebo členem doprovodu, bude potrestán jezdec vyloučení ze závodu!

4. Jezdec je povinen bezpodmínečně dbát pokynů pořadatelů,sportovních komisařů, technických komisařů, případně dalších pověřených osob. Rovněž mechanici a členové doprovodu.

5. Testování vozidel je dovoleno jen na závodní trati v době stanovené pořadateli, nebo po dohodě s nimi. V parkovišti závodních strojů je veškeré testování vozidla přísně zakázáno.

 

II. ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU :

8:15 - 8:45 - administrativní přejímka

8:45 - 9:15 - technické přejímky

9:15 - 9:30 - rozprava s jezdci

9:30 - 10:00 - tréninkové jízdy

10:30 - start 1. série rozjížděk

14:30 – 15:30 - předpokládaný start finálových jízd a vyhlášení vítězů

 Organizátor závodu má právo posunout stanovené termíny dle aktuální situace!

 

III. JEZDEC

1. Jezdcem se může stát osoba způsobilá k řízení motorového vozidla s platným řidičským průkazem pro osobní automobil (po dohodě možnost výjimky).

2. Podmínkou přijetí jezdce do závodu je zaplacení příspěvku a absolvování administrativní a technické přejímky.

3. Jezdec nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky před ani během závodu, pořadatel má právo tyto povinnosti zkontrolovat. Při odmítnutí kontroly může být ze závodu vyloučen.

4. Pokud chtějí jezdit dva jezdci na stejném stroji, musí to ohlásit pořadateli a musí být zapsáni v přihlášce oba dva.

5. Minimální povinná výbava jezdce: kombinéza z odolného materiálu (ne jednorázová), přilba schválená pro provoz na pozemních komunikacích, doporučují se rukavice.

6. Jezdec musí mít na sobě minimální povinnou výbavu a řádně zapnutou bezpečnostní helmu, upevněné bezpečností pásy v době od postavení na startovní rošt až po dojetí do parkoviště závodních strojů. Odstrojit se může až po dosažení bezpečného místa a to pouze v případě, že vozidlo stojí a je zamezeno jeho svévolnému rozjetí. Pokud opouští trať opětovným rozjetí (např. po vyproštění), musí mít na sobě opět minimální povinnou výbavu.

 7. V celém závodním areálu je vždy zakázáno vozit v závodním speciálu další osobu !

8. Všichni jezdci jsou povinni řídit se ustanovením těchto pravidel a dodržovat je.

9. Jezdec odpovídá za úklid místa svého týmu v parkovišti před odjezdem z areálu závodiště.

 POZOR! Upozorňujeme závodníky, že jsou dle pravidel povinni mít pod každým vozidlem v parkovišti závodních strojů (v depu), nepropustnou plachtu či vaničku pod motorem!!! Je to podmínka přihlášení do závodu!!!

 

IV. STARTOVNÉ

1. Příspěvek za každé startující auto činí 1.000 Kč na jeden závod

2. Startovné propadá ve prospěch pořadatelů nedostaví-li se jezdec na start, při odstoupení ze závodu po první rozjížďce, při diskvalifikaci jezdce.

 

V. STARTOVNÍ ČÍSLA

1. Podmínkou startovacího vozidla je označení vozidla čísly ze dvou stran. Čísla dvou a více závodníků NESMÍ!! být stejná. Dodatečné ideální značení, je „áčková“ cedule s číslem, které bude vyhotoveno v černé barvě na bílém podkladu a na střeše vozu.

 

VI. TECHNICKÉ PŘEJÍMKY

1. Každé soutěžní vozidlo musí před závodem projít technickou přejímkou.

2. Přejímky se účastní povinně jezdec + maximálně jeden mechanik (dobrovolně).

3. Jezdec se přejímky účastní včetně povinného vybavení dle kapitoly II., bodu 6.

4. Zjištěné závady je možno odstranit na místě a požádat o novou přejímku.

5. Vozidlo, které neprojde technickou přejímkou a jeho závady jsou odstranitelné, může do doby ukončení volných tréninků požádat o zopakování technické přejímky.

 

VII. PRAVIDLA JÍZDY

1. Snaha o úmyslný kontakt s vozidlem soupeře za účelem jeho přetočení, popř. vytlačení z tratě je zakázána a bude trestána dle kapitoly VII.

2. Během soutěžní jízdy je zakázáno úmyslně vrážet do vozidla soupeře, ať již do jedoucího, nebo stojícího.

3. Jezdec je povinen učinit vše, co je v dané situaci možné, aby kolizi zabránil.

4. Jezdec je povinen respektovat vlajkovou signalizaci a ostatní pokyny pořadatelů.

5. V případě poruchy vozidla, pokud je to možné, zajet mimo trať.

6. Při zastavení okamžitě, ale s náležitou opatrností opustit vozidlo do bezpečné vzdálenosti.

7. Dokud není ukončena jízda ostatních vozidel nesmí být vozidlo opravováno.

8. Jezdec nesmí za jízdy otevírat dveře. Pokud jsou jakékoli boční dveře poškozeny a nedrží zavřené musí okamžitě ukončit jízdu a opustit trať. Při zakrytí výhledu otevřenou přední kapotou je jezdec povinen okamžitě bezpečně odstavit vozidlo mimo trať.

9. "Oplácení" se trestá okamžitou diskvalifikací ze závodu. To platí i na úmyslný náraz do dveří u řidiče.

10. Počet rozjížděk a počet startujících vozů v jednotlivých rozjížďkách určuje ředitel závodu v daný den konání závodu.

 

VIII. POSTIHY

1. Způsob jízdy porušující ustanovení z kap.VI.: napomenutí, vyloučení z rozjížďky, vyloučení ze závodu.

2. Zkrácení tratě, kdy jezdci vznikla výhoda – vyloučení z rozjížďky.

O postihu vždy rozhoduje pořadatel !!!

 

VLAJKOVÁ SIGNALIZACE :

Žlutá vlajka = signalizace nebezpečí, platí zákaz předjíždění od místa signalizace až k místu nehody.

Červená vlajka = zastavení závodu.

Černá vlajka = vyloučení jezdce z dané jízdy. Ten je povinen neprodleně opustit trať výjezdem do depa. Pokračování v jízdě = diskvalifikace.

Šachovnicová vlajka = cíl jízdy pro všechny jezdce na trati.

 

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Skleněné a plastové díly, které jsou tříštitelné je nutné demontovat (světla).

2. Z důvodů bezpečnosti by ve vozidle měli být maximálně dvě sedadla (řidič + spolujezdec).

3. Vozidlo musí být na boku řidiče vybaveno sítí nebo sklem polepeném bezpečnostní fólií.

4. Přední okno musí být původní nebo nahrazeno jiným, ale řádně připevněným, či sítí. Pokud je nahrazeno sítí je třeba, aby byl řidič opatřen přilbou se štítem nebo brýlemi.

5. Vozidlo musí být také vybaveno bezpečnostními pasy a řádně připevněnou baterií.

6. Po dohodě se závodníky 2 povoleny pneumatiky jakéhokoliv druhu včetně autokrosových a zakázaná jsou šípová kola (domácí traktůrky apod.) a kola s hřeby či řetězy.

7. Vozidlo musí být vybaveno bezpečnostním rámem za sedadlem řidiče napříč vozem, od střechy k protilehlému prahu (doporučujeme i rám od Ačkového sloupku k Béčkovému – na straně řidiče). Řádně upevněna ochranná vzpěra, mezi dveřmi u řidiče a řidičem, když je ve voze sedačka pro spolujezdce, tak to také platí na druhé straně automobilu.

8. Účastníci závodu jsou povinni svým podpisem stvrdit souhlas s přečtením a akceptováním pravidel určených pořadatelem.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo na místě pravidla upravit či doplnit.

10. Protest: - protest se podává řediteli závodu s poplatkem 500 Kč, který se v případě uznaného protestu vrací navrhovateli protestu. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.

Podaný protest projednává komise složená z ředitele závodu, startmarshalla a traťového komisaře daného úseku, ve kterém se projednávaná skutečnost udála.

O výsledku protestu informuje ředitel závodu.

11. Pořadatel neodpovídá účastníkům závodu za škody na majetku a újmy na zdraví, újmy na zdraví s trvalými následky nebo úmrtí v průběhu závodů zaviněné jakoukoliv událostí, všichni účastníci závodů se účastní na vlastní nebezpečí!!!

Z důvodu bezpečnosti provozu při závodě musí všichni účastníci pořádané akce dodržovat tyto zásady a nařízení :

Po celou dobu závodu a jednotlivých rozjížděk smí být přítomen v depu závodních vozidel pouze řidič – řidiči závodního vozu a k němu příslušející mechanici a to maximálním počtu 2 a určení pořadatelé či pomocník startmarshalla.

Depo závodních vozidel mohou navštívit zájemci o prohlídku pouze o velké přestávce, mezi seriemi jednotlivých rozjížděk, určené pořadatelem!!!

Pořadatel : MOTO „F“ CHabařovice